ЖАҢАЛЫҚТАР

«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ  АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!
«Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА!

Акционерлердің 2022 жылғы 14 шілдеде өткен жылдық жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хабарлаймыз.

Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны 1 942 380 жай акцияны құрайды.

Дауыс беруге 1 926 445 жай акцияны иеленетін 8 акционер қатысты, бұл дауыс беретін акциялардың жалпы санының 99,18% - ын құрайды.

 

Жиналыстағы дауыс беру қорытындылары:

1. Күн тәртібінің «Қоғамның 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы» бірінші мәселесі бойынша:

«қолдады» – 1 926 445;

«қарсы» – жоқ;

«қалыс қалды» – жоқ.

2. Күн тәртібінің «Қоғамның 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы» екінші мәселесі бойынша:

«қолдады» – 1 440 850;

«қарсы» – жоқ;

«қалыс қалды» – 485 595.

3. Күн тәртібінің «2021 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер туралы» үшінші мәселесі бойынша:

«қолдады» – 1 440 850;

«қарсы» – 485 595;

«қалыс қалды» – жоқ;

4. Күн тәртібінің «2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау» төртінші мәселесі бойынша:

«қолдады» – 1 440 850;

«қарсы» – 485 595;

«қалыс қалды» – жоқ;

5. Күн тәртібінің «ӨТМК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы» ережені бекіту туралы» бесінші мәселесі бойынша:

«қолдады» – 1 440 850;

«қарсы» – жоқ;

«қалыс қалды» – 485 595;.

6. Күн тәртібінің «Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау және мүшелерін сайлау туралы» алтыншы мәселесі бойынша:

«қолдады» – 1 440 850;

«қарсы» – 485 595;

«қалыс қалды» – жоқ;

7. Күн тәртібінің «Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелерді қарау» жетінші мәселесі бойынша:

Акционерлердің өтініштерінің болмауына байланысты күн тәртібіндегі бұл мәселе талқыланбады.

 

«ӨТМК» АҚ есеп комиссиясы